Privacyverklaring Fibbe Home and Garden

Algemene persoonsgegevens

Fibbe Home and Garden verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Persoonlijke situatie rond tuin en huis

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker van onze website jonger is dan 16. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat wij gegevens over kinderen verzamelen zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact met ons via info@fibbehomeandgarden.nl en dan verwijderen wij deze informatie.

Grondslagen

Fibbe Home and Garden verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Gedrag op onze website anoniem te monitoren om daarmee de website te verbeteren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Fibbe Home and Garden heeft geen systeem om besluiten te nemen om basis van big data, het profileren op basis van persoonsgegevens. Wij maken hier geen gebruik van.

Bewaartermijnen

Fibbe Home and Garden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat wetgeving dit ons verplicht. U kunt dan denken aan bewaartermijnen die de Belastingdienst verlangt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Fibbe Home and Garden verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Fibbe Home and Garden blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

Fibbe Home and Garden gebruikt alleen technische en functionele cookies, danwel analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Inzage en wijzigingsrechten

U heeft het recht om uw bij ons geregistreerde persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens e-mailen naar info@fibbehomeandgarden.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Indien wij een verzoek krijgen zonder dat de identiteit van de afzender bekend is, zullen wij dit eerst bij u navragen vooreerst wij een verzoek inwilligen.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klachten

Bij klachten treden wij graag met u in overleg wat wij kunnen doen. Neemt u in eerste instantie contact met ons op. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via hun website.

Beveiliging

Fibbe Home and Garden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Dat doen we bijvoorbeeld met:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • Een beveiligde internetverbinding van onze website, herkenbaar aan ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@fibbehomeandgarden.nl

Geldigheid

Deze privacyverklaring is geldig vanaf 1 juli 2018. Ieder jaar evalueren wij de inhoud en passen deze aan, indien de praktijk of wetgeving daarom vraagt.